speed-pipe
kompletny system mikrokanalizacji światłowodowej
TECHNOLOGIA

Czym jest mikrokanalizacja światłowodowa?  

Często czytamy , iż jest to zminiaturyzowana kanalizacja kablowa bazująca na mniejszych średnicach rur osłonowych dla kabli światłowodowych układanych w ziemi lub np. nowoczesna kanalizacja światłowodowa o wysokiej pojemności, w której zastosowano zminiaturyzowane rury osłonowe (mikrorury), dedykowane kable (mikrokable) oraz specjalną nowoczesną metodę do ich instalacji. Przeczytać można również iż jest to odpowiednik tradycyjnej wielootworowej kanalizacji teletechnicznej wykonywanej w postaci zminiaturyzowanych ciągów rurowych i każde z tych stwierdzeń jest prawdziwe. Warto jednak zauważyć iż mikrokanalizacja to przede wszystkim naturalna transformacja sprawdzonej i bezpiecznej technologii jaką jest tradycyjna kanalizacja kablowa w nową technologię pozwalającą zoptymalizować koszty budowy kabli światłowodowych –  zarówno tych planowanych do instalacji w istniejącej tradycyjnej kanalizacji kablowej jak również w nowoprojektowanych sieciach optycznych.

Istotą idei mikrokanalizacji nie jest jej częstokrotnie podkreślana pojemność – choć korzyści płynące z tego faktu są wymierne i niezaprzeczalne,  lecz efektywne wykorzystanie przestrzeni rur osłonowych kabli światłowodowych - tych istniejących jak i nowoprojektowanych. Stało się to możliwe dzięki zmniejszeniu wymiarów nowoczesnych kabli światłowodowych (1,6 – 9,0 mm)  - popularnie zwanych mikrokablami,  co naturalnie przełożyło się na zmniejszenie wymiarów rur służących do ich osłony (3-16 mm) - zwanych popularnie mikrorurami, mikrorurkami,  mikroduktami czy mikrotubami. Tak powstała mikrokanalizacja  – w istocie rzeczy często stosowany zabieg marketingowy na przedłużenie życia sprawdzonej i powszechnie stosowanej technologii tradycyjnej przez  dodanie starej technologii nowych funkcjonalności przekładających się na rzeczywiste korzyści aktualnych użytkowników starej technologii. Różnica? W technologii tradycyjnej blisko 70% przestrzeni rury osłonowej pozostaje niewykorzystane (strata przestrzeni)  podczas gdy w mikrokanalizacji blisko 70% przestrzeni rury jest wykorzystane (efektywne wykorzystanie przestrzeni). Średnica mikrorury wpływa  na średnicę i profil (pojemność) kabli światłowodowych instalowanych w mikrorurze co decyduje o miejscu zastosowania mikrokanalizacji. Właściwie dobrana średnia mikrorury - optymalna dla planowanego miejsca zastosowania, umożliwia  efektywne wykorzystanie przestrzeni istniejącej kanalizacji kablowej (jej zwielokrotnienie) lub przestrzeni ,w której planowana jest budowa nowej kanalizacji kablowej (optymalizacja kosztów prac ziemnych i czynności wielokrotnych jak np. budowa ciągów doziemnych rur osłonowych kabli światłowodowych).KIEDY I GDZIE MOŻESZ STOSOWAĆ  MIKROKANALIZACJĘ speed-pipe®?
Mikrokanalizacja speed-pipe® to nowoczesna odmiana światłowodowej kanalizacji kablowej z dedykowanymi kablami i elementami do ich (kable, kanalizacja) łączenia i dystrybucji , z możliwością stosowania sprawdzonych metod i zasad budowy kanalizacji kablowej oraz technik instalacji kabla, optymalizująca koszty budowy kanalizacji kablowej oraz nowych kabli światłowodowych w istniejącej kanalizacji kablowej.
System mikrokanalizacji speed-pipe® umożliwia zachowanie wodo / gazoszczelność 0,5 bar w każdym punkcie kanalizacji kablowej wybudowanej w całości na elementach systemu.

Mikrokanalizacja speed-pipe®  umożliwia realizację wszystkich aktualnie typowych zdarzeń w torze budowanej i eksploatowanej kanalizacji kablowej oraz zachowanie dotychczasowych metod budowy kanalizacji kablowej co optymalizuje koszty budowy, utrzymania i serwisowania mikrokanalizacji. Elementy systemu są wzajemnie kompatybilne, gwarantują wysoką jakość rozwiązania technicznego jak również  szczelność wybudowanej kanalizacji kablowej i bezpieczeństwo użytkowników mikrokanalizacji.

Mikrokanalizacja speed-pipe® - jako kompletne w swej funkcjonalności, systemowe rozwiązanie znajduje zastosowanie w każdym punkcie sieci optycznej – nowobudowanej oraz istniejącej.
Podstawowym  zastosowaniem mikrokanalizacji jest zwielokrotnienie zasobów istniejącej tradycyjnej kanalizacji kablowej (tzw. Brownfield) - otwory wolne lub częściowo zajęte,  przez instalację w nich pojedynczych mikrorur lub wiązek mikrorur . Szeroka gama średnic mikrorur umożliwia zastosowanie mikrokanalizacji zarówno w warstwie sieci szkieletowej (np. połączenia międzymiastowe) , w sieci rozległej (np. sieci miejskie; warstwa transportowa oraz dostępowa ) jak również w sieci lokalnej (np. sieci osiedlowe w warstwie dystrybucji i dostępu abonenckiego). Średnica mikrorury decyduje o średnicy - a w efekcie o profilu,  kabli światłowodowych jakie można zastosować w mikrokanalizacji co w efekcie decyduje o miejscu zastosowania mikrokanalizacji. Przez dobór optymalnej dla danego miejsca zastosowania średnicy mikrorury możliwe jest efektywne wykorzystanie (zwielokrotnienie) przestrzeni istniejącej kanalizacji kablowej. Możliwość zastosowania mikrokanalizacji w istniejących sieciach kablowych to wymierne oszczędności (pieniądze i czas) w inwestycjach związanych z budową nowych kabli światłowodowych. 
W nowo projektowych sieciach optycznych (tzw. Greenfield) mikrokanalizacja znajduje najczęściej zastosowanie w sieciach rozległych oraz sieciach lokalnych. Wielootworowe wiązki mikrorur obniżają – a w niektórych przypadkach wprost redukują, koszty dotychczasowych prac powtarzalnych wielokrotnie np. budowa wielootworowych magistral rurociągów kablowych dotychczas kosztorysowana jako budowa pierwszego i kolejnych rurociągów - dziś kosztorysowana jako budowa rurociągu kablowego. Inne korzyści płynące z zastosowania wiązek mikrorur jako odpowiednika wielootworowej kanalizacji kablowej to możliwość współistnienia – z jednoczesnym zachowaniem fizycznej separacji, różnych sieci w ramach tej samej kanalizacji kablowej co umożliwia np. rozdzielenie włókien  światłowodowych (kabli) o różnych parametrach transmisyjnych dedykowanych dla systemów transmisyjnych cechujących się odmiennymi wymaganiami w tym zakresie  czy np. podział kosztów budowy kanalizacji kablowej na właściwych użytkowników kanalizacji kablowej. Zoptymalizowane wymiary wielootworowych wiązek mikrorur  oraz pojedynczych mikrorur umożliwiają budowę rurociągów kablowych w miejscach, w których tradycyjna technologia nie daje dziś takich możliwości np. w przestrzeniach o wysokim nasyceniu różnorodnej infrastruktury sieciowej (miasta ze swoją infrastrukturą sieciową, istniejące i planowane przepusty kablowe itp.)   dając przy tym wymierne oszczędności finansowe płynące z zastosowania kanalizacji kablowej w zoptymalizowanych wymiarach (obniżone koszty otworzenia nawierzchni , opłat gruntowych za posadowienie kanalizacji kablowej itp.)
Mikrokanalizacja w postaci wielootworowych wiązek mikrorur grubościennych (mikrorury do bezpośredniego zakopania w ziemi) optymalizuje koszty budowy sieci w architekturze FTTH w zabudowie jednorodzinnej. Koszty inwestycji w w /w sieciach przeliczane są najczęściej na jednostkę (przyłącze abonenckie)  - wiązki mikrorur grubościennych w płaszczu elastycznym lub w postaci mikrokanalizacji płaskiej dzięki swej specyficznej budowie ułatwiają wydzielanie mikrorur abonenckich upraszczając budowę odgałęzienia do abonenta. Mikrorury oraz wiązki mikrorur w wykonaniu grubościennym z dedykowanymi do nich kablami (również jednostronnie zakończonymi złączami) zastępują dotychczasowe tradycyjne rurociągi kablowe i kable tradycyjne redukując koszty budowy przyłączy abonenckich w architekturze FTTH / FTTB.
Dobór optymalnej dla danego miejsca zastosowania średnicy mikrorury lub wiązki mikrorur umożliwia efektywne wykorzystanie nie tylko przestrzeni projektowanej kanalizacji kablowej ale również przestrzeni przeznaczonej pod jej budowę.
Specyficzną odmianą mikrorur są mikrorury wykonane w technologii LSHF - Low Smoke Halogen Free. Dostępne w postaci pojedynczych mikrorur  lub wiązek mikrorur z powodu wspomnianych właściwości chemicznych idealnie nadają się do budowy wewnątrzbudynkowych przyłączy abonenckich oraz pionów kablowych w architekturze FTTH gwarantując bezpieczeństwo p-poż użytkownikom sieci . Zoptymalizowane wymiary mikrorur oraz wiązek mikrorur umożliwiają ich montaż w istniejących przestrzeniach dedykowanych do budowy światłowodowego okablowania budynkowego. Mikrokanalizacja jako jedna z 3 technologii budowy sieci FTTH w zabudowie wielorodzinnej (MDU) oferuje najniższe koszty początkowe (przygotowanie infrastruktury) co czyni ją atrakcyjną dla Inwestorów w segmencie Developerów.
Wciąż niedoceniane jest zastosowanie mikrokanalizacji w nowoprojektowanej sieci szkieletowej. W budowie nowej kanalizacji kablowej największe koszty generują prace ziemne bez względu na przyjętą technologię kanalizacji kablowej. Zminiaturyzowane wielootworowe konstrukcje wiązek mikrorur idealnie nadają się do budowy  szkieletowych sieci optycznych optymalizując koszty budowy kanalizacji wielootworowej (prace ziemne – robocizna oraz praca sprzętu) oraz koszty utrzymania kanalizacji kablowej (opłaty gruntowe itp.) Mniejsze wymiary ciągów rur wykonanych mikrokanalizacją przekładają się również na optymalizację kosztów przecisków i przewiertów (efektywniejsze wykorzystanie przestrzeni średnice rur osłonowych oraz zmniejszenie zapotrzebowania materiałowego). Właściwie zaprojektowana - na podbudowie mikrokanalizacji, szkieletowa sieć optyczna wykorzystująca wiązki mikrorur  do budowy szkieletu sieci to również wymierne zyski z eliminacji włókien rezerwowych ( często „gubionych w trasie kabla” z powodu słabej paszportyzacji sieci), eliminacji osobnych, równoległych do użytkowanych rurociągów rezerwowych przy  jednoczesnym zachowaniu otworów rezerwowych w ramach konstrukcji wiązki mikrorur oraz optymalizacja kosztów budowy i utrzymania złącz kablowych .
Przykłady zastosowania mikrokanalizacji z opisem korzyści z jej zastosowania w sieci można mnożyć. W tym krótkim wstępie starano się zaakcentować podstawowe korzyści płynące z optymalizowanych wymiarów tej nowoczesnej kanalizacji kablowej.


TWOJE KORZYŚCI PŁYNĄCE Z ZASTOSOWANIA speed-pipe®:
 •  zwielokrotnienie zasobów istniejących kanalizacji kablowej dzięki możliwości zastosowania mikrokanalizacji w istniejącej klasycznej kanalizacji kablowej,
 •  możliwość budowania światłowodów w miejscach, w których klasyczna technologia nie daje takich możliwości dzięki zoptymalizowanym wymiarom mikrokanalizacji,
 •  możliwość separacji włókien dedykowanych dla różnych systemów , użytkowników w ramach klasycznego otworu kanalizacji kablowej,
 • możliwość współdzielenia kanalizacji kablowej z zachowaniem odrębności zasobów głównych (otwór, włókna, kable) dzięki możliwości budowy kanalizacji wielotorowej w wymiarze klasycznego pojedynczego otworu kanalizacji kablowej lub zwielokrotnienia zasobów klasycznego otworu istniejącej kanalizacji kablowej,

 • optymalizacja kosztów oraz czasu budowy nowych światłowodów dzięki możliwości wykorzystania w całości lub części zasobów istniejącej infrastruktury kanalizacji kablowej,
 • możliwość rozdzielenia zasobów oraz kosztów ich utworzenia na kilku docelowych użytkowników kanalizacji kablowej dzięki  możliwości budowy kanalizacji wielootworowej z wyraźnym podziałem zasobów (otwory, mikrokanalizacja przeinstalowana w klasycznych rurach HDPE),
 • możliwość rozłożenia kosztów inwestycji na etapy dzięki skalowalności systemu,
 • redukcja kosztów dotychczasowych prac powtarzalnych (np. rurociągi wielootworowe, odgałęzienia z kanalizacji kablowej) dzięki wyjątkowym parametrom technicznym nowej technologii ,
 • niższe koszty utrzymania nowej infrastruktury kanalizacji kablowej (mikrokanalizacja),
 • niższe koszty budowy zewnętrznej infrastruktury kablowej sieci FTTH,

 • możliwość planowania, realizacji budowy i utrzymania  mikrokanalizacji wg. dotychczasowych zasad (zdarzenia) i metod (jak) budowy  kanalizacji kablowej dzięki opisanym zasadom planowania, budowy i utrzymania mikrokanalizacji (normy zakładowe),
   
 • dostępność rozwiązań do naprawy mikrokanalizacji kablowej,
 • bezpieczeństwo wiele wdrożeń w kraju i za granicą,
 • możliwość współistnienia starej i nowej technologii w ramach jednej sieci optycznej,
   
System mikrokanalizacji speed-pipe® dedykowany jest dla:
 • operatorów posiadających własną infrastrukturę kablową, szukających rozwiązań oraz sposobów tańszej budowy nowych światłowodów,
 • operatorów posiadających własną infrastrukturę kablową, pragnących tanio zwielokrotnić posiadane zasoby kanalizacji kablowej (potrzeby własnej sieci lub dzierżawa innym podmiotom),
 • operatorów pragnących skorzystać z obcej kanalizacji kablowej w miejscach gdzie klasyczna technologia nie daje takich możliwości (brak technicznych możliwości budowy nowych światłowodów)
 • dzierżawców kanalizacji kablowej pragnący efektywnie wykorzystać dzierżawioną przestrzeń kanalizacji z zachowaniem dotychczasowych zasad budowy kanalizacji kablowej (wymagania norm branżowych) oraz możliwości szybkiej wymiany kabli w przyszłości (na kable nowsze technologicznie lub np. o zwiększonych profilach włókien) ,
   
 •  inwestorów zainteresowanych budową wspólnej infrastruktury kablowej, poszukujących rozwiązań technicznych pozwalających zachować odrębność budowanych zasobów (włókna, kable, otwory) np. szerokopasmowe sieci METROPOLITALNE, szerokopasmowe sieci REGIONALNE,
 • inwestorów szukających rozwiązań i sposobów pozwalających optymalizować koszty początkowe lub rozłożyć koszty budowy wielootworowej kanalizacji kablowej bez utraty funkcjonalności  (pojemność, skalowalność, elastyczność rozbudowy) budowanej etapami kanalizacji kablowej,
 • inwestorów i operatorów pragnący zoptymalizować koszty budowy sieci FTTx / FTTH oraz światłowodowych sieci rozdzielczych ,
 • inwestorów pragnących zoptymalizować koszty budowy kanalizacji kablowej przez budowę własnej kanalizacji kablowej wielootworowej i dzierżawę otworów nadmiarowych innym zainteresowanym (przy zachowaniu odrębności otworów),
   
 • administracji samorządowych i podmiotów im podległych zobowiązanych do budowy infrastruktury kablowej pod potrzeby własne (cele statutowe) nie posiadających jednoznacznie określonych założeń technicznych (kanalizacja kablowa) w chwili uruchomienia projektu / rozpoczęcia budowy kanalizacji kablowej

speed-pipe® - twój klucz do sukcesu !


 
TECHNOLOGIAROZWIĄZANIA